Letter to European Parliament Committee on International Trade regarding EU-Uzbekistan textile protocol